Egzamin mistrzowski

A
A
A

Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osoby, które spełniłnią poniższe warunki:

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

  • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego
    albo
  • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata.Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem członków komisji egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej wraz z kalkulacją, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, przepisów i zasad bhp ochrony ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy, podstawowej problematyki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, podstaw psychologii i pedagogiki, metodyki nauczania.

Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Powyższe zadania Izba realizuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. poz. 1117

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

Izba Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - IV piętro

tel: +48 41 344 76 53
fax: +48 41 344 73 29
e-mail: sekretariat@izbakielce.pl

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00