Egzamin czeladniczy

A
A
A

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która spełniła jeden z poniższych warunków:

1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację  w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata.Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem członków komisji egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej wraz z kalkulacją, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, przepisów i zasad bhp ochrony ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy oraz podstawowej problematyki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Powyższe zadania Izba realizuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. poz. 1117

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

Izba Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - IV piętro

tel: +48 41 344 76 53
fax: +48 41 344 73 29
e-mail: sekretariat@izbakielce.pl

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00