Praktyka "młodocianych pracowników" tylko dla uczniów klas III.

W dniu 28 maja br. ukazało się kolejne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające dotychczasowe Rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedłuża się ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na okres od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. na obszarze całego kraju.

Ograniczenie nie dotyczy branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych (klas III) będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.

Jednocześnie, jeśli młodociany lub jego opiekun prawny, rodzic nie wyrazi zgody na udział w zajęciach praktycznych to podlega on nadal czasowemu ograniczeniu w funkcjonowaniu jednostek oświaty.

Uczniowie klas I i II szkół branżowych podlegają  nadal czasowemu ograniczeniu w funkcjonowaniu jednostek oświaty