Wybór zawodu i kierunku dalszego kształcenia to jedna  z ważniejszych decyzji  życiowych młodego człowieka. Dokonanie trafnego wyboru daje gwarancję zadowolenia i sukcesów w pracy.  Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia, zawodu nie jest zadaniem łatwym. Stworzenie programu poradnictwa zawodowego w gimnazjum, szkole podstawowej to gwarancja systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań i zapewnienie im pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy .

Założenia projektu:

Działania realizowane w ramach projektu mają wspierać:

1) młodzież w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami

2) młodzież w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych takich jak: bezrobocie mobilność zawodowa

3) rodziców w podejmowaniu przez dzieci decyzji  edukacyjnych i zawodowych.

4) działania szkoły mające na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Cel główny:

Wspieranie szkół w zakresie upowszechniania kształcenia zawodowego i skutecznego doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniów.

Cele szczegółowe:

1) Wyrabianie u uczniów pozytywnego stosunku do pracy i ukazanie jej znaczenia.

2) Uświadamianie uczniom i rodzicom znaczenia decyzji, jaka stoi przed młodzieżą, w tym konsekwencji, jakie niesie za sobą nietrafny wybór szkoły czy zawodu.

3) Uświadamianie uczniom i rodzicom roli zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, cech charakteru w wyborze zawodu, szkoły.

4) Ukazywanie uczniom związków między predyspozycjami osobowościowym, a przyszłym zawodem.

5) Informowanie uczniów i rodziców o wymogach psychofizycznych, jakie stawia się kandydatom do określonej szkoły i zawodu.

6) Zapoznawanie uczniów i rodziców z funkcjonującym w Polsce systemem kształcenia zawodowego z uwzględnieniem lokalnych sieci szkół.

7) Zapoznawanie uczniów i rodziców z zawodami i określanie drogi zdobycia zawodu.

 

W ramach wspołpracy ze szkołami podstawowymi oferujemy zajęcia realizowane na terenie placówek.

 

Bloki tematyczne 

Obszary  działania wynikające z programu nauczania

Działania w ramach projektu 

Czas przeznaczony za spotkanie

Termin realizacji

 

 

 

 

 

Rynek edukacyjny.

Blok tematyczny nr 1

1. Charakterystyka struktury systemu edukacji (kształcenie zawodowe, uczenia się przez całe życie), prezentacja szkół z regionu.

Blok tematyczny nr 2

1. Prezentacja ścieżek edukacyjnej i zawodowej na spotkaniach z rodzicami uczniów, prezentacja szkół z regionu.

30’

 

 

 

 

 

 

20’

 

 

 

Styczeń – luty - marzec

Wcześniejsze uzgodnienia z dyrektorem szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Świat zawodów i rynek pracy.

Blok tematyczny nr 3

1. Przeprowadzenie testów orientacji zawodowej – „Kim chcę zostać w przyszłości”.

2. Oferta  zawodów, krótka prezentacja zawodów – filmy, gry edukacyjne.

Blok tematyczny nr 4

1. Spotkanie z rzemieślnikiem, któremu udało się osiągnąć sukces.

2. Wycieczka do przedsiębiorstwa – zakładu rzemieślniczego.

30’

 

 

 

 

 

 

 

Wg. odrębnego planu

 

 

 

 

 

Kwiecień - maj

Wcześniejsze uzgodnienia z dyrektorem szkoły.

Program skierowany jest do uczniów gimnazjum (do wygaśnięcia) i szkoły podstawowej.

Do każdego z przewidzianych obszarów będzie sporządzony odrębny scenariusz z  możliwością dostosowania do potrzeb uczniów i szkoły.

W przypadku kilku oddziałów w jednej szkole można dokonać ich łączenia na spotkaniach zwłaszcza w ramach bloków tematycznych 1 i 4.