Opłaty egzaminacyjne ustalane są na podstawie art. 3 ust 3g pkt 4 Ustawy o rzemiośle i obecnie wynosi:

a) egzamin mistrzowski - 1521,00 PLN

b) egzamin czeladniczy - 761,00 PLN

b) egzamin sprawdzający - 254,00 PLN

Podstawą do naliczania opłat jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.