Izby rzemieślnicze - działające na podstawie ustawy o rzemiośle i rozporządzenia ministra edukacji narodowej - przeprowadzają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Efektem pozytywnej oceny umiejętności i wiedzy kandydata zaprezentowanych komisji egzaminacyjnej jest odpowiednie świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie. Taki dokument wystawiany przez Izbę Rzemieślniczą jest - na mocy uprawnienia ustawowego - opatrywany pieczęcią z godłem Państwa. Jest dokumentem o znaczeniu ogólnopolskim, mieszczącym się w krajowym systemie edukacyjnym. Izby Rzemieślnicze działają w tym przypadku z upoważnienia Państwa i realizują powierzone im zadania, dlatego tryb pracy komisji i sposób ich powołania określił, minister edukacji narodowej (obecnie minister edukacji i nauki). Nadzór nad pracą komisji Izbowych sprawuje Związek Rzemiosła Polskiego. Dokumenty kwalifikacyjne wystawione przez Izby Rzemieślnicze są powszechnie znane i cenione wśród pracodawców w krajach tzw. "starej Europy" dla potwierdzenia autentyczności świadectwa czeladniczego czy dyplomu mistrzowskiego. Dlatego przyjęto zasadę, iż dokumenty przeznaczone do obrotu międzynarodowego muszą uzyskać legalizację i dotyczy to - w przypadkach związanych z edukacją - wszelkiego rodzaju świadectw szkolnych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W przypadkach świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich procedura jest następująca. Kompetencje do legalizacji tych dokumentów ma Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Warszawie, ul. Miodowa 14, pok. 302. Legalizacji podlega tylko oryginał(lub urzędowy duplikat) świadectwa bądź dyplomu (nie wchodzi w grę kopia, odbitka ksero, odpis, ect.). Pamiętać też trzeba, że legitymacja ma charakter pomocniczy i nie jest dokumentem w świetle zapisów ustawy, a więc legalizacji nie podlega. Legalizacja polega na sprawdzaniu - przez osobę legalizującą - w izbie rzemieślniczej, która dokument wystawiła, czy rzeczywiście taki fakt prawny miał miejsce i odnotowaniu tego w określony prawem sposób na odwrocie świadectwa i dyplomu. Ta procedura pozwala na ujawnienie błędów popełnionych podczas wystawiania dokumentów, co też niestety zdarza się w postaci wadliwie zapisanych dat i nazw.

Do dokonywania czynności legalizacyjnych upoważnione są osoby:

  • Jolanta Kosakowska - tel. /22/ 504-42-30 lub /22/ 504-43-97, e-mail: oswiata@zrp.pl
  • Andrzej Stępnikowski - tel. /22/ 504-42-48
  • Monika Walterska - tel. /22/ 504-42-79

 Czynności legalizacyjne w Związku trwają około 30 minut. Krokiem następnym jest uzyskanie potwierdzenia dokumentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Wydział Legalizacji w Warszawie, Al. Szucha, gdzie można to uczynić w godzinach pomiędzy 9.00 a 13.00, ale po uprzedniej wizycie na ulicy Miodowej. I jeszcze jedna praktyczna rada. Nie ma potrzeby legalizowania świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrza, jeżeli dotyczą tego samego zawodu. Wystarczy oczywiście legalizacja tylko dyplomu mistrza. Ostatnie stwierdzenie brzmi tak - legalizacja ma na celu potwierdzenie autentyczności dokumentu, a nie oznacza autentycznego uznania go w kraju przyjmującym.