Izby rzemieślnicze wydają w procesie certyfikacji świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego (dokumenty te mają charakter dokumentów państwowych) i jeśli ich właściciel zamierza wprowadzić je do tzw. obrotu prawnego za granicą – to proces ten nazywamy LEGALIZACJĄ i wymaga on dokonania czynności opisanych poniżej. 

PROCEDURA

Legalizacja świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich oraz zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydanych przez izby rzemieślnicze Do legalizacji należy przedstawić oryginalny dokument (lub duplikat). Proces legalizacji odbywa się w dwóch etapach:

Etap I

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Autentyczność i poprawność dokumentu Związek Rzemiosła Polskiego potwierdza właściwym wpisem na odwrocie świadectwa, dyplomu bądź zaświadczenia. Upoważnione osoby:

Jolanta Kosakowska tel. (48) 22 5044230,

Andrzej Stępnikowski tel. (48) 22 5044248,

Monika Walterska tel. (48) 22 5044279 •

Adres siedziby: ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Tel./fax. 48 22 50 44 230

e-mail: oswiata@zrp.pl •

Opłata – pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, która wynosi 26 zł. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783) Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument. Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie ZRP lub bezgotówkowo na rachunek:

a) Płatność dokonywana w Polsce: Związek Rzemiosła Polskiego Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A. UL. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

b) Płatność dokonywana z zagranicy: IBAN: PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001 Kod Swift: BREXPLPWWA1

Legalizacji dokumentów można dokonać na dwa sposoby:

1. Legalizacja osobiście lub przez osobę trzecią odbywa się w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 . W przypadku wizyty w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego – zaleca się telefoniczne ustalenie terminu legalizacji. Następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia). Godziny przyjęć 9.00-14.00 (od poniedziałku do piątku).

2. Korespondencyjnie - dokumenty można przesłać do ZRP pocztą (również z zagranicy). Przy poświadczeniu dokumentu drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

• Dowód wniesienia opłaty w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (kopię przelewu bankowego).

• Kopertę z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem właściwej wartości dla rodzaju przesyłki.

Wypełniony wniosek (dostępny na www.zrp.pl i w zakładce pliki do pobrania www.izbakielce.pl)

Poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę. Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Etap II

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Poświadczony przez ZRP dokument, przedstawia się w Dziale Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „Apostille”.

Adres: Referat ds. Legalizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa

Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

el. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16,

e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. pobór opłaty skarbowej będzie realizowany przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161). Nadal możliwe jest jednak dokonanie opłaty w kasie urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43. Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy: Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 Dla płatności z zagranicy: • SWIFT CODE: CITIPLPX, • IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille Wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji lub nadanie klauzuli apostille należy przedstawić wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty.

Pełna informacja: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomy-mistrzowskie-i-swiadectwa-rzemieslniczeapostille

Wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783) Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

UWAGA! nie jest możliwe przesłanie opłaty gotówką wraz z wnioskiem. Wnioski takie nie będą realizowane, a przekazane środki będą zwracane przelewem pocztowym po potrąceniu jego kosztów. W MSZ sprawę można załatwić osobiście (w tym osoba trzecia) lub korespondencyjnie.