Umowa o pracę

Młodociany zawiera z rzemieślnikiem - pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, w której okrśla się formę teoretycznego przygotowania - w szkole zawodowej lub na kursie. Młodociany posiada status pracownika. Umowa podpisywana jest przez pracodawcę - właściciela zakładu rzemieślniczego oraz ucznia - młodocianego pracownika, a także przez jego prawnego opiekuna. Umowy zawierane są w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub w innym terminie, jeśli młody człowiek dokształca się w systemie pozaszkolnym (kursy).

Warto zwrócić uwagę, że młodociany uczący się zawodu, ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Jest ono wypłacane miesięcznie i zróżnicowane w zależności od roku nauki:

  • w pierwszym roku - 4%
  • w drugim roku - 5%
  • w trzecim roku - 6%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (na podstawie ogłoszenia prezesa GUS). Są to stawki minimalne, co oznacza, że pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenie. Pracodawca finansuje również koszty egzaminu czeladniczego w pierwszym terminie. W przypadku egzaminu poprawkowego finansowanie kosztów zależy od uznania pracodawcy.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego do pobrania - doc