Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników.

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) o treści:

...

Art. 15f.

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) ) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

...

pracodawca:

- zwalnia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie epidemii

- zachowuje prawo do refundacji wynagrodzenie (i ubezpieczenia) młodocianego za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Zwolnienie musi mieć odzwierciedlenie w aktach pracowniczych. Pracodawca zobowiązany jest właczyć do akt informację o zwolnieniu młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy z podstawą prawną oraz przywołaniem okresu w jakim ono ma miejsce. Dodatkowo w listach obecności należy wpisywać informację o podstawie zwolnienia ze świadczenia pracy, np. ZP lub ZW - zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15 f ustawy z dnia 31.03.2020 r. (Dz.U. z 2020 poz 568). Zwolnienie jest obligatoryjne i obowiązuje od 12.03.2020 roku.

Z informacji przekazywanych do naszych organizacji wynika, że nie wszyscy pracodawcy wypłacają wynagrodzenie młodocianym pracowniom za okres  zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Naszym zdaniem (oraz partnerów wspołpracujących) nie ma podstaw prawnych do powstrzymania się od niewypłacania tego wynagrodzenia. Młodociani pracownicy i pracodawcy, mimo zaistniałych okoliczności, nadal pozostają formalnie związani umową o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu wynikają dla stron określone prawa i obowiązki w tym m.in. wypłata wynagrodzenia. Istone jest również, by terminowo i regularnie pracodawcy składali wnioski o refundację kosztów wynagaradzania i ubezpieczenia do biura cechu lub bezpośrednio w odpowiedniej jednostce OHP.