Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osoby, które spełniłnią poniższe warunki:


 

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:                                                                                                           a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego,                                                                                                       albo                                                                                                                                b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata.Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem członków komisji egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej wraz z kalkulacją, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, przepisów i zasad bhp ochrony ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy, podstawowej problematyki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, podstaw psychologii i pedagogiki, metodyki nauczania.

Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Powyższe zadania Izba realizuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. poz. 1117

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego